TopHeaderDE
Über Euroflorist

Gizlilik Güvenlik

       

SSL Sertifikamýz
 Sitemizde alýþveriþ yaparken girdiðiniz bilgiler 128 bit'lik SSL kullanýlarak þifrelenmekte ve bilgilerinizin güvenliði maksimum düzeyde tutulmaktadýr. SSL sertifikamýzý, sipariþ sayfasýna geçtiðinizde sayfanýn sað alt kýsmýnda yeralan kilit iþareti üzerine iki kez týklayarak görüntüleyebilirsiniz. SSL sertifikamýz kendi sitemiz ve firmamýz adýna kayýtlýdýr.

SSL Nedir
Secure Sockets Layer (SSL) 1995 yýlýnda internet üzerinde güvenli veri alýþveriþi saðlayabilmek amacýyla Netscape Communications Tarafýndan geliþtirilmiþtir. Þu anda dünyada sanal ticaret iþlemlerinde sýkça kullanýlmaktadýr.

SSL gönderilen bilginin kesinlikle ve sadece doðru adreste deþifre edilebilmesini saðlar. Bilgi gönderilmeden önce otomatik olarak þifrelenir ve sadece doðru alýcý tarafýndan deþifre edilebilir. Her iki tarafta da doðrulama yapýlarak iþlemin ve bilginin gizliliði ve bütünlüðü korunur.

SSL' in güvenlik gücü oturum anahtarýnýn büyüklüðüne baðlýdýr. En büyük SSL oturum anahtarý 128 bit olup sanal ticaret iþlemleri için çok yüksek bir güvenlik sunar. 128 bit þifrelemenin kötü niyetle kýrýlmasý/çözülmesi hemen hemen imkansýzdýr. Ayrýca bir kýrýlma gerçekleþse bile oturum anahtarý sadece bir oturumda kullanýlýp sonra imha edildiðinden dolayý, þifreyi kýran kiþi baþka hiç bir oturumu göremez.

Veri akýþýnda kullanýlan þifreleme yönteminin gücü kullanýlan anahtar uzunluðuna baðlýdýr. Anahtar uzunluðu bilginin korunmasý için çok önemlidir. Örneðin; 8 bit üzerinden bir iletimin çözülmesi son derece kolaydýr. Bit, ikilik sayma düzeninde bir rakamý ifade eder. Bir bit, 0 veya 1 olmak üzere 2 farklý deðer alabilir. 8 bit ise sadece 28=256 olasý farklý anahtar içerir. Bir bilgisayar bu 256 farklý olasýlýðý sýra ile inceleyerek bir sonuca ulaþabilir. SSL protokolünde 40 bit ve 128 bit þifreleme kullanýlmaktadýr. 128 bit þifrelemede 2128 deðiþik anahtar vardýr ve bu þifrenin çözülebilmesi çok büyük bir maliyet ve zaman gerektirir. Kötü niyetli bir kiþinin 128 bit'lik þifreyi çözebilmesi için 1 milyon dolarlýk yatýrým yaptýktan sonra 67 yýl gibi bir zaman harcamasý gerekir. Bu örnekten anlaþýldýðý gibi SSL güvenlik sistemi tam ve kesin bir koruma saðlar.

Daha fazla bilgi için http://www.ssl.com sitesi ziyaret edilebilir.
 

Gizlilik Ýlkelerimiz
Bize vermiþ olduðunuz her türlü bilgi tarafýmýzca sýr olarak kabul edilip kesinlikle baþkalarý ile paylaþýlmayacaktýr. Sipariþ esnasýnda bize vermiþ olduðunuz adýnýz, adresiniz, telefon numaralarýnýz, e-mail adresiniz, kredi kartý numaranýz, alýcýnýn ad, adres, telefon bilgileri, mesajýnýz bizim açýmýzdan gizli bilgi olarak kabul edilip aramýzdaki gizlilik anlaþmasý ile koruma altýndadýr.

Sipariþ detay bilgileri internet üzerinde kesinlikle bir dosya üzerinde saklanmaz. E-mail adresiniz 3. þahýs veya kurumlarla paylaþýlmaz. müþteri memnuniyeti, güvenliði ve gizliliði en dikkat ettiðimiz konularýn baþýnda gelmektedir. Bu yüzden online maðazamýz kendi sitemiz üzerine kurulu 128 bit SSL sistemi ile güvenli hale getirilmiþtir.